Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w naszym przedszkolu.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników
środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i w środowisku społecznym.

Pomocą psychologiczno–pedagogiczną objęte mogą być dzieci m.in.:
– z niepełnosprawnością,
– ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
– z chorobą przewlekłą,
– doświadczający niepowodzeń edukacyjnych,
– będące w sytuacji kryzysowej, traumatycznej,
– z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,
– z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest:

– dobrowolne,

– bezpłatne,

– organizowane na wniosek dyrektora szkoły, wychowawcy grupy przedszkolnej specjalisty czy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszym przedszkolu:

– Logopeda, neurologopeda, psycholog – mgr Sylwia Suchy

-Psycholog – mgr Dominika Wala – Kik

-Pedagog specjalny– mgr Dorota Pustelnik

-Terapeuta pedagogiczny – mgr Anna Tomanek

Dzieci mogą zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną poprzez udział w zajęciach

-korekcyjno–kompensacyjnych,

-logopedycznych,

-z psychologiem,

-pedagogiem specjalnym / terapeutą Integracji Sensorycznej

-poprzez: zalecenie z poradni psychologiczno–pedagogicznej (orzeczenie o kształceniu specjalnym, opinia ) – dzieci te będą zakwalifikowane w pierwszej kolejności,

-dzieci zakwalifikowane w toku badań przesiewowych przez nauczycieli specjalistów,

-na wniosek wychowawcy grupy

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną są obejmowane nie tylko dzieci posiadające orzeczenie lub opinię, mogą być nią objęte wszystkie dzieci, które tej pomocy potrzebują, np. będące w trudnej sytuacji, z trudnościami adaptacyjnymi itp.

Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej w naszym przedszkolu
Dla rodziców:

-rozmowy

-porady

-konsultacje

Dla przedszkolaków:

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

zajęcia logopedyczne

zajęcia z psychologiem

zajęcia z pedagogiem specjalnym/ terapeutą Integracji Sensorycznej

działania profilaktyczne

Kontakt ze specjalistami:
Godzina dostępności specjalistów w naszej placówce są ustalone wg. podanego harmonogramu:

Logopeda Pani Sylwia Suchy – poniedziałek 15.00 – 15.30; czwartek 7.30 – 8.00;
wtorek 16.00 – 17.00 ( raz na dwa miesiące);

Psycholog Pani Dominika Wala – Kik – środa 8.30 – 9.00 

Pedagog specjalny, terapeuta SI – Pani Dorota Pustelnik – poniedziałek 16.00 – 17.00

Terapeuta pedagogiczny Pani Anna Tomanek – poniedziałek 16.00 – 17.00

Podane godziny wymagają wcześniejszego umówienia ze specjalistą godziny spotkania; Spotkania prosimy umawiać przez pocztę e-mail (dziennik elektroniczny) lub bezpośrednio kontaktując się z wybranym specjalistą.

Obieg dokumentacji – orzeczenie o kształceniu specjalnym/opinie/ inne dokumenty, np. opinia logopedy, psychologa, terapeuty, diagnoza SI

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie, znajduje się na ul. Zamenhofa 5, 43-200 Pszczyna ( tel/fax 32 210 37 16)
Rodzice, którzy otrzymają orzeczenie o kształceniu specjalnym /opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub inne dokumenty wydawane przez specjalistów z placówek niepublicznych, np. opinie logopedyczne, diagnoza/ocena SI, opinie od psychologa lub innego specjalisty dostarczają je do sekretariatu przedszkola.
Otrzymane dokumenty od rodziców, są niezwłocznie przekazywane przez sekretariat przedszkola wychowawcom grup oraz specjalistom zatrudnionym w placówce celem organizacji właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W/w dokumenty są umieszczane w indywidualnej teczce dziecka.
– Rodzic dziecka, które zostało zakwalifikowane do objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną zostaje poinformowany na piśmie o zaplanowanych formach pomocy, jej okresie udzielenia oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
– Po wyrażeniu zgody przez rodzica/ prawnego opiekuna dziecko zostaje objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

W celu otrzymania opinii o dziecku od nauczycieli lub specjalistów rodzice występują o jej wydanie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sekretariacie przedszkola (wniosek do pobrania). Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby/osób sporządzającej dokument. Kopię wydanej informacji przechowuje się w dokumentacji przedszkola.