Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 1 w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.p1-pszczyna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą nie spełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
  • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
  • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
  • Niektóre treści mogą nie spełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-03.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Pławecka, e-mail: p1pszczyna@pze-pszczyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 735 475 474. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 1 znajduje się przy ulicy Jana Kupca 1 w Pszczynie. Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ulicy Jana Kupca – wejście główne, ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola oraz wejście boczne dla pracowników przedszkola (od kuchni). Do głównego wejścia nie ma schodów, natomiast boczne wejście ma schody. Przy wejściu głównym znajduje się parking. W budynku zamontowany jest domofon-  do sekretariatu oraz dzwonek. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Po budynku przedszkola można poruszać się na wózkach inwalidzkich- nie ma w nim schodów ani wydzielonych stref kontroli. W budynku brak toalety dostosowanej dla dzieci z niepełnosprawnościami. W pobliżu przedszkola znajduje się parking, jednak brak  wydzielonego  miejsca  dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Istnieje możliwość korzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu się.