Informacje

Informacje

O przedszkolu

Nasze Przedszkole znajduje się na osiedlu Powstańców Śląskich w Pszczynie. Stoi w dużym ogrodzie na małym pagórku. Stąd blisko do parku, lasu, pola. Do przedszkola może chodzić 125 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W budynku znajduje się 5 dużych sal dla przedszkolaków. Przedszkole nasze jest placówką przyjazną małemu dziecku. W swojej pracy przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Realizujemy treści w zakresie :

• Porozumiewania się z dziećmi i dorosłymi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach życiowych.
• Kształtowania umiejętności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, utrzymania ładu i porządku.
• Wspomagania rozwoju mowy dzieci.
• Wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
• Kształtowania sprawności fizycznej dzieci i postaw prozdrowotnych .
• Wychowania przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, oraz twórcą plastycznym.
• Umuzykalniania dzieci –muzyka i śpiew, rytmika , pląsy i tańce.
• Poznania i poszanowania roślin i zwierząt.
• Wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
• Kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania.
• Wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego.

Przedszkole umożliwia wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody pracy z dziećmi.
Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności.
W swojej pracy ściśle współpracujemy z Rodzicami.
Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój.