RODO informacje / inspektor danych osobowych

RODO informacje / inspektor danych osobowych

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest: Przedszkole nr 1 w Pszczynie, ul. Jana Kupca 1, 43-200 Pszczyna reprezentowane przez Dyrektora.
2.Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email p1pszczyna@pze-pszczyna.pl, telefonicznie (32) 32-210-35-92 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 1 lit. b, g, h RODO),
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podstawą przetwarzania są:
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1327).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910);
- Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 ze zm.);
- Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły;
- Zgoda osoby, której dane dotyczą;
7. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
11. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
- prostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek w sprawie swoich praw, w tym o cofnięcie zgody, można kierować na adres email: p1pszczyna@pze-pszczyna.pl lub na adres Administratora.
12. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
13. Administrator nie profiluje danych osobowych.

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSZKOLA NR 1 W PSZCZYNIE: Wojciech Kiełkowski
Pszczyński Zarząd Edukacji ul. Zdrojowa 4
e-mail: iod@pze-pszczyna.pl
tel. (32) 212-85-60

Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest: Przedszkole nr 1 w Pszczynie, ul. Jana Kupca 1, 43-200 Pszczyna reprezentowane przez Dyrektora. 2.Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email p1pszczyna@pze-pszczyna.pl, telefonicznie (32) 32-210-35-92 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 3.Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 4.Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie przedszkola oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w związku z art. 108 a ustawy Prawo oświatowe. 5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem budynek przedszkola przy ul. Jana Kupca 1 w Pszczynie (wejście do placówki, korytarz, szatnie), wejście do budynku. 6. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy). 7. Zapisany obraz jest nadpisywany po upływie 14 dni i nie jest przechowywany dłużej niż 3 miesiące. 8.Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 9. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. 10. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach związanych z celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu, jeżeli realizacja prawa dostępu nie będzie naruszała praw osób trzecich. 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.