Koncepcja pracy funkcjonowania i rozwoju przedszkola„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie świat” - Robert Fulghum


Przedszkole jest placówką promującą zdrowie, otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. PRZEDSZKOLE powinno wychować dziecko jako człowieka dbającego o zdrowie, twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym, kultywować tradycję i wychowanie regionalne, a także doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Misja

Przedszkole jest po to, aby dać dzieciom przepis na życie długie, skuteczne i szczęśliwe poprzez proste prawdy poznawcze takie jak:
 • dziel się z innymi, bądź fair. Nie bij,
 • odkładaj rzeczy w miejsca, skąd je wziąłeś . Sprzątaj po sobie,
 • nie bierz rzeczy ,które nie należą do ciebie.
 • przeproś, jeśli kogoś uraziłeś,
 • umyj ręce przed jedzeniem,
 • nie zapomnij spuścić wody w toalecie,
 • żyj w równowadze-naucz się trochę i pomyśl trochę, i maluj, i rysuj, i potańcz, i pograj i pracuj każdego dnia trochę,
 • po jedzeniu zrób sobie drzemkę,
 • kiedy wychodzicie , uważajcie na ruch uliczny, złapcie się za ręce i bądźcie ze sobą,
 • dostrzegajcie wszystkie cuda tego świata, propagowanie przez Roberta Fulghuma
 • Każde dziecko jest traktowane podmiotowo, jednakowo ważne i kochane. Wszystkie dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich działaniach, mają poczucie własnej wartości, potrafią okazywać swoje uczucia, radzą sobie w trudnych sytuacjach oraz nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne w szkole.
 • Każdemu dziecku należy zapewnić możliwość na wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z jego indywidualnym tempem rozwoju, potrzebami, oczekiwaniami, zainteresowaniami i zdolnościami
 • Każde dziecko powinno mieć świadomość, że jego prawa są szanowane oraz, że ma prawo do okazywania swoich uczuć.
 • Należy diagnozować i obserwować indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia.
 • Dziecko nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w starcie szkolnym.
 • Należy zapewnić dziecku możliwość realizowania naturalnej potrzeby ruchu i eksplorowania otoczenia tak, aby dziecko żyło w zgodzie z własnym ciałem i umysłem w harmonii z otaczającym światem i przyrodą.
 • W atmosferze integracji uczmy dziecko szacunku, życzliwości, zrozumienia i akceptacji dla siebie i innych oraz radzenia sobie z porażkami.
 • Wprowadzać dziecko w świat wartości uniwersalnych: piękna, dobra, prawdy i miłości, pośredniczymy w przyswajaniu norm postępowania etycznego.
 • Pomagajmy dziecku w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Proponujmy wychowankom udział w dodatkowych zajęciach.
 • Kadra pedagogiczna permanentnie doskonali swoje umiejętności: jest innowacyjna i twórcza oraz wykorzystuje w pracy z dziećmi nowatorskie metody i formy pracy.
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego: jesteśmy współpartnerami dążącymi do wspólnego celu, jakim jest dla nas dobro i wszechstronny rozwój dziecka.
 • Kształtujmy postawę przynależności do swojego regionu, kraju w zjednoczonej Europie.
 • Zapewniajmy dzieciom bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie.
 • Gwarantujmy bezpieczeństwo w czasie ich pobytu w placówce.
 • Przedszkole współpracuje z instytucjami, organizacjami i specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola.


  Każde dziecko jest dla nas ważne! Należy zrobić wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pozwolić mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat. Istotne są tylko pozytywne zachowania i wspieranie każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Należy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Powinniśmy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Wizja przedszkola

 • Przedszkole jest placówka przyjazną dziecku, stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia , działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach ,poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 • Uczy tolerancji, wyrozumiałości, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.
 • Wyrównuj szanse edukacyjne dzieci.
 • Przedszkole powinno zapewniać warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną , kompetentną , zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

Dziecko jest :

 • ciekawe świata,
 • ufne w stosunku do nauczycieli, dobre dla innych,
 • radosne,
 • aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 • uczciwe i prawdomówne,
 • odpowiedzialne i obowiązkowe,
 • kulturalne i tolerancyjne,
 • świadome zagrożeń.

Dziecko ma prawo do :

 • życia i rozwoju,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 • spokoju i samotności, gdy tego chce,
 • odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 • snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 • wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 • wspólnoty i solidarności w grupie,
 • aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • pomocy ze strony dorosłych i kontaktu z nimi na zasadzie równouprawnienie,
 • nauki, informacji, badania i eksperymentowania,
 • nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania,
 • zdrowego żywienia.

Chcesz, aby Twoje dziecko rozpoczęło przygodę w naszym przedszkolu?

Skontaktuj sie z nami!